نمایش فایل: پرسشنامه علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آن

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پرسشنامه علل و عوامل بروز مفاسد اداری و نقش قانون در جهت پیشگیری از آنرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:پرسشنامه فساد اداری,پرسشنامه فساد اداری مالی,پرسشنامه استاندارد فساد اداری,پرسشنامه سنجش فساد اداری,پرسشنامه در مورد فساد اداری,پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری,دانلود پرسشنامه فساد اداری,پرسشنامه دلایل بروز فساد اداری,پرسشنامه عوامل بروز فساد اداری,پرسشنامه علل بروز فساد اداری,پرسشنامه روشهای پیشگیری از فساد اداری,پرسشنامه تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فساد اداری,پرسشنامه پیشگیری از فساد اداری

این پرسشنامه در مورد فساد اداری می باشد.که در آن به بررسی علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن می پردازیم.

چکیده پرسشنامه فساد اداری:

مولفه : دارد

منبع : دارد

روایی و پایایی : دارد

نمره گذاری و مختصات : دارد

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

تعداد سوالات پرسشنامه : 45 سوال

طیف لیکرت:

کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم

ابزارگردآوري اطلاعات:

در پژوهش حاضر براي سنجش اطلاع از فساد اداری وتاثیر دیوان عدالت اداری از فرم 45 سوالي پرسشنامه استفاده شد . اين پرسشنامه از پنج خرده آزمون بر اساس پرسشنامه GHQ به شرح جدول ذیل تشکيل شده است .


جدول :فهرست ابعاد آزمونGHQ

رديف ابعاد شماره سوال ها تعداد سوال

1 حقوق و مزایای کارکنان 1 ، 2 ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 7

2 کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی 8 ، 9 ، 10، 11، 12، 13، 14 ،15، 16، 17 ، 18 ، 19 12

3 عوامل محیطی 20، 21 ،22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 12

4 نظارت نهادهای مدنی در ادارات 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38 7

5 ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 7


چکیده :

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.

در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری

ادامه مطلب و دریافت فایل